Search

Hormonální antikoncepce u žen s idiopatickými střevními záněty a zvýšeným rizikem tromboembolické choroby - proLékaře.cz

Hormonální antikoncepce u žen s idiopatickými střevními záněty a zvýšeným rizikem tromboembolické choroby - proLékaře.cz


Zánětlivá střevní onemocnění (IBD − idiopatic bowel diseases), mezi něž řadíme ulcerózní kolitidu a Crohnovu chorobu, jsou charakterizována chronickým zánětem střev probíhajícím v opakovaných relapsech a remisích. U pacientek s IBD je primárně vyšší riziko venózní tromboembolické nemoci. Proto použití perorální antikoncepce s obsahem estrogenů, které zmíněné riziko ještě zvyšují, musí být u těchto žen pečlivě zváženo.
Perorální antikoncepce založená na estrogenech není u žen s IBD absolutně kontraindikovaná a dle studií ji užívá 39−51 % těchto žen. Nicméně se dá předpokládat, že tyto ženy by profitovaly z jiných forem kontraceptivních metod. Alternativu představuje antikoncepce s obsahem pouze progesteronů ve formě tablet, implantátů či injekcí; rovněž zabrání přívodu exogenních estrogenů.
Je známo, že roční výskyt trombembolické choroby u pacientek s IBD se pohybuje mezi 0,1 a 0,5 %; u pacientek s aktivní formou nemoci se pak tato čísla zvyšují 6,4násobně. Ke zvýšenému riziku tromboembolie přispívají i další rizikové faktory jako léčba kortikoidy, obezita, nikotinismus, vyšší věk, metabolický syndrom aj. 

Děti s nízkou koncentrací vitamínu D častěji onemocní roztroušenou sklerózou

10.02.2017 08:54
Zdroj: Neurology
Autor: cin
Studie zveřejněná v odborném časopise Neurology objevila, že u dětí narozených s nízkou koncentrací vitamínu D je signifikantně vyšší pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy (RS) v pozdějším životě v komparaci s dětmi narozenými s vyšší koncentrací vitamínu D.

více Zde

Redukce nadváhy zlepšuje stav psoriázy

Psoriasis of the back.
Psoriasis of the back. (Photo credit: Wikipedia)
Zdroj: Prolékaře.cz

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v Itálii na třech stovkách pacientů s psoriázou, kteří zároveň trpěli nadváhou, měla za cíl zhodnotit dopad redukce tělesné hmotnosti na stav psoriázy.


Popsaná studie dokazuje, že redukce tělesné hmotnosti dosažená kombinací vhodného stravovacího režimu a pohybové aktivity má vliv na stav psoriázy i tehdy, když systémová léčba nepomáhá. Obezita navíc může spustit nadprodukci prozánětlivých cytokinů v adipózní tkáni, které hrají roli v patogenezi psoriázy. Vzhledem k tomu, že obézní osoby s BMI > 35 jsou téměř dvakrát více ohroženy propuknutím psoriázy než osoby s ideálním BMI, je zřejmé, že udržování optimální tělesné hmotnosti má význam i v prevenci psoriázy. Redukce tělesné hmotnosti u obézních pacientů s psoriázou je důležitá též jako prevence kardiovaskulárních chorob, které ohrožují psoriatiky ve větší míře než zbytek populace.

Zdroj: Naldi L. et al. Diet and physical exercise in psoriasis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2014; 170 (3): 634−642.


Kardioblog: (POKROČILÍ) Nejčastější chyby při měření krevního tlaku

Kardioblog: (POKROČILÍ) Nejčastější chyby při měření krevního tlaku

Radiační zátěž


Jak přistupujeme k hodnocení dávek, které jsou spojeny s RTG vyšetřením 

Při hodnocení míry ozáření člověka vycházíme z orgánových dávek. 
  • Orgánové dávky (v jednotkách mGy) se pro konvenční RTG vyšetření pohybují od 0,01 mGy (pro vyšetření končetin) po jednotky mGy (pro vyšetření orgánů v břišní dutině). 
  • Při CT vyšetření jsou orgánové dávky řádově vyšší a pohybují se v desítkách mGy. 
  • Největší zátěž představují zejména vícefázová a opakovaná CT vyšetření a intervenční výkony. 
  • Z orgánových dávek lze stanovit efektivní dávku (s jednotkou milisievert - mSv), která umožňuje sčítat a vzájemně porovnávat míru ozáření z různých zdrojů a způsobů ozáření člověka. 
  • Hodnoty efektivních dávek, které člověk v průběhu života obdrží od všech způsobů ozáření, se sčítají. 
  • S pomocí veličiny efektivní dávky lze vyjádřit: - tzv. kolektivní dávku z lékařského ozáření, která představuje součet efektivních dávek všech vyšetřovaných pacientů - tzv. přídatné celoživotní riziko ionizujícího záření, které je charakterizováno jako pravděpodobnost, že ve skupině vyšetřovaných pacientů dojde k indukci letálního nádoru. Při tom je třeba vzít v úvahu, že toto přídatné celoživotní riziko je pouze malým příspěvkem k obecnému riziku úmrtí na některé (spontánní) nádorové onemocnění (25 %ZDROJ